• گردآوری امتیازات برای دریافت گواهینامه پایه اول

    برای شرکت در وبینارها ثبت نام ضروری نمی باشد، اما برای دریافت گواهینامه باید از طریق یک استاد راهنما ثبت نام کنید. استاد راهنما در ثبت نام معلم اختیار کامل دارد. برنامه آموزش معلمین پنج شاخه آموزشی را در اختیار معلمین قرار می دهد. هر معلم بنا به علاقه خود در یک یا چند شاخه به طور همزمان می تواند تحصیل کند. این شاخه ها در مقاله دیگری تشریح شده اند. هر وبینار در مجموع 15 امتیاز دارد. در اعلان هر وبینار امتیاز آن برای هر شاخه آموزشی ذکر می شود تا معلم بنا به علاقه خود در وبینار شرکت کند. برای دریافت گواهینامه از هر شاخه، نیاز است تا معلم امتیازات لازم را جمع آوری کند. محاسبه امتیازات، ارزیابی فعالیت ها و امضائ گواهینامه به عهده استاد راهنما است.
    برای دریافت گواهینامه پایه اول از هر شاخه، نیاز است تا معلم 100 امتیاز از شاخه مورد نظر و 20 امتیاز از هر شاخه دیگر با شرکت در وبینارها جمع آوری کند. یعنی از فعالیت در وبینارها باید 180 امتیاز گردآوری شود. همچنین نیاز است تا معلم به همین اندازه یعنی 180 امتیاز از استاد راهنمای خود با انجام پروژه ها و کارهای عملی دریافت کند. در مجموع با جمع آوری حداقل 360 امتیاز معلم موفق به دریافت گواهینامه پایه اول از شاخه مورد نظر خود خواهد شد.

    آموزش باز / گروه آموزش معلمین

بازگشت به صفحه آموزش معلمین