• واحد آموزشی با شیوه آموزش ترکیبی دیجیتال - حضوری

    یک واحد آموزشی شامل یک معلم راهنما و حدود 10 دانش آموز است. هر واحد آموزشی دارای یک گروه واتساپی است که اعضای آن اسپانسر گروه، مشاور آموزش باز و معلم راهنما می باشند. واحد آموزشی از طریق همین گروه واتساپی مدیریت می شود. اسپانسر نقش مدیریت گروه را به عهده دارد. مشاور پل ارتباطی واحد آموزشی با آموزش باز است.

    به واحد آموزشی به اختصار DES گفته می شود. منظور از OEM در تصویر ذیل "جنبش آموزش باز" است. آموزش باز یک محیط همکاری برای تمرکز بر نظام آموزشی است. چون جنبش آموزش باز یک موسسه با سلسله مراتب نمی باشد، لذا وظیفه اجرایی در سطح مدیریت آموزشی را به عهده ندارد. این وظیفه به عهده مدیر واحد آموزشی است که می تواند اسپانسر همان واحد آموزشی باشد. تمرکز جنبش آموزش باز بر تهیه محتوای آموزشی، برنامه ریزی درسی، آموزش معلمین و سیستم ارزیابی است. این بخش های مهم نظام آموزشی هستند که به طور رایگان در اختیار عموم قرار داده می شوند. لذا هر موسسه کوچک یا هر انسان داوطلب می تواند آموزش ترکیبی را به کمک آموزش باز عملی سازد. موسسات آموزشی یا افراد داوطلب با همکاری "آموزش باز" برای واحد آموزشی خود معلم استخدام می کنند. هزینه برآورد شده برای یک واحد آموزشی 30 یورو در ماه است. در چنین سیستمی معلم راهنما هفته یک یا دو روز درگیر آموزش حضوری خواهد بود.